Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w JerozolimieKatedra św. Jakuba w Rydze.Bożogrobcy na Łotwie

Na prośbę Wielkiego Magisterium Zakonu Rycerskiego Świętego Bożego Grobu w Jerozolimie, Komandor z Gwiazdą (Wielki Oficer) Gr. Uff. Dott. Ing. Giorgio Ferrero, podjął, prawie dwa lata temu, wysiłek uzyskania u władz Kościoła Łotewskiego akceptacji dla działań zmierzających do powołania na Łotwie Delegatury Magistralnej.

Ks. Kardynał Jānis Pujats, arcybiskup metropolita ryski, udzielając aprobaty dla przedstawionej inicjatywy umożliwił delegatowi naszego Zakonu kontakt zarówno z przedstawicielami łotewskiej hierarchii jak duchowieństwa diecezjalnego oraz zakonnego. Założono, że tą drogą będzie można najszybciej dotrzeć do osób mogących stanowić zalążek zaplanowanej struktury Zakonu.

Mimo wielkiej życzliwości spotykanych osób, znaczną trudność w rozmowach dotyczących pozyskiwania właściwych kandydatów sprawiał fakt niemal całkowitej
nieznajomości Zakonu, jego celów i działalności.

Innym delikatnym problemem okazała się struktura wyznaniowa Łotwy, gdzie dominują protestantyzm i prawosławie. Perspektywa powstania Delegatury Magistralnej Zakonu Bożogrobców u wielu rozmówców rodziła obawy o możliwość utrzymania w przyszłości poprawnych relacji ekumenicznych z pozostałymi Kościołami.


Komandor z Gwiazdą Giorgio Ferrero i Kawaler Józef Dąbrowski
podczas spotkania z kandydatami do Zakonu, Ryga 2010 r.


Wizerunek Madonny z katedry św. Jakuba w Rydze.Kolejną przeszkodą do pokonania była bariera językowa. Choć z częścią młodszych kapłanów dość łatwo można porozumiewać się po włosku lub po polsku (to rezultat studiów teologicznych we Włoszech lub w Polsce) o tyle już z potencjalnymi kandydatami do Zakonu taka możliwość istniała właściwie tylko po angielsku, gdyż Łotysze, ze względu na zaszłości historyczne, bardzo niechętnie posługują się językiem rosyjskim.

Ten ledwie naszkicowany obraz sytuacji pozwala nam uświadomić sobie wielkość pracy jaką musiał wykonać nasz czcigodny konfrater Pan Ferrero, aby zebrać grupę ok. 20 osób, które zadeklarowały gotowość pracy na rzecz OESSH jako jego przyszli członkowie.

W maju 2010 r. została przedstawiona Polskiemu Zwierzchnictwu propozycja merytorycznego wsparcia kandydatów w zakresie przygotowania ich do Inwestytury. Zwierzchnictwo Polskie podjęło tę propozycję dostrzegając w niej okazję do podziękowania Panu Bogu za pomoc jaką na etapie reaktywowania OESSH w Polsce okazali nam konfratrzy angielscy. Na prośbę Jego Ekscelencji Karola Szlenkiera misji tej podjął się kawaler Józef Dąbrowski z Krakowa. Wyposażony w odpowiednie pełnomocnictwa przebywał w dniach 2-4 lipca 2010 r. w Rydze na Łotwie, celem nawiązania bezpośredniego kontaktu z osobami zaangażowanymi w budowanie nowej struktury Zakonu a także przeprowadzenia, wspólnie z Panem Ferrero, jednodniowego corso ammittenti - kursu o charakterze informacyjno-formacyjnym dla kandydatów do nowo powstającej Delegatury.

Zaistniałe w międzyczasie zmiany na urzędzie Arcybiskupim w Rydze sprawiły, że Ks. Arcybiskup nominat Zbigniew Stankiewicz wyznaczył posługującego się językiem polskim ks. Butkana, proboszcza parafii św. Marii Magdaleny w Rydze, nowym opiekunem duchownym kandydatów do Zakonu i zachęcił do kontynuowania prac przygotowawczych.

Ta drobna, ale jak się okazało bardzo pozytywna w skutkach zmiana sprawiła, że głównym językiem spotkania w dniu 3 lipca br. stał się język polski, a wszystkie wypowiedzi (w tym tłumaczone z włoskiego na polski) były następnie tłumaczone na język łotewski. Ks. proboszcz Butkan oprócz znajomości języka polskiego posiada także osobiste doświadczenie z pielgrzymowania do Ziemi Świętej. Mimo bardzo zaawansowanego wieku, uczestniczył aktywnie nie tylko w całości spotkania, ale zorganizował też dla kandydatów Adorację Przenajświętszego Sakramentu i odprawił Mszę św. z przepiękną homilią, przybliżającą kursantom i parafianom sytuację chrześcijan w Ziemi Świętej bogactwo duchowe Zakonu i jego charytatywne inicjatywy w Ziemi Świętej.

Wejście do katedry św. Jakuba.Na zakończenie spotkania kandydaci z Łotwy zostali przez konfratra Dąbrowskiego zaproszeni do udziału w dniach 11 i 12 września 2010 r. w obchodach I Dni Jerozolimy w Miechowie, zaś strona łotewska skierowała do kawalerów i dam ze Zwierzchnictwa Polskiego zaproszenie do udziału w konferencji, która odbędzie się w Rydze 21 września br. i jest poświęcona całunowi turyńskiemu. Wezmą w niej udział specjaliści z Włoch i Łotwy a językiem konferencji będzie angielski i łotewski.
Została przedstawiona do rozważenia przez Zwierzchnictwo Polskie OESSH propozycja udziału polskiej delegacji Zakonu w uroczystości ingresu Ks Arcybiskupa Zbigniewa Stankiewicza, która jest zaplanowana na dzień 21 sierpnia 2010 r.


Dziękując Konfratrowi Ferrero i ks. Butkanowi za okazaną gościnność i życzliwość proszę wszystkich członków naszego Zakonu o modlitwę w intencji pomyślnego zakończenia rozpoczętego na Łotwie dzieła, abyśmy mogli jak najlepiej wypełnić polecenie Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego „Będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w Całej Judei i Samarii i aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8)

Józef Dąbrowski OESSH

© OESSH 2009